Momentje

copyright

Xammes fotografie en ontwerp

  • privacyverklaring xammes fotografie

copyright

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Niets van deze site (foto's noch teksten) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaargemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig ander manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xammes fotografie en ontwerp. Alle foto's en teksten op deze website zijn eigendom van Xammes fotografie en ontwerp en/of Sharon Meijster-Siep!


AUTEURSWET

De foto’s die Xammes fotografie (Sharon Meijster-Siep) verstrekt zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en vertoning in familie en/of vriendenkring. Het inzetten van foto‘s voor commerciële doeleinden is niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het is ook niet toegestaan om de foto‘s op welk andere wijze dan ook openbaar te maken. Dit is in conflict met de auteurswet. U koopt bij Xammes fotografie de afdrukken en digitale bestanden, NIET de rechten van de foto’s. Het is dan ook verboden foto’s van deze website af te halen en te gebruiken, te dupliceren of te bewaren ongeacht het beoogde doel.
Gebruik van foto’s buiten een opdracht om, dient aangevraagd te worden. Afhankelijk van het gebruik is hiervoor een apart tarief van toepassing. Laat u hierover duidelijk informeren om misverstanden te voorkomen.

Auteursrecht: van wie is uw logo?

De maker van een grafisch ontwerp heeft volgens de Wet op het Auteursrecht het auteursrecht hierop. Xammes fotografie en ontwerp werkt met exclusieve licenties voor de opdrachtgever zodat deze zonder problemen het ontwerp voor de overeengekomen toepassing kan gebruiken. Ook is het mogelijk om het auteursrecht van een bepaald ontwerp te kopen. In dat laatste geval hoeft er niet steeds toestemming worden gevraagd aan de maker bij gebruik van het ontwerp in een nieuwe situatie. Het intellectueel eigendom blijft altijd bij de maker, dit is volgens de wet onvervreemdbaar.

Meer over auteursrecht in de algemene voorwaarden van BNO, artikel 4: ‘Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten’.


WAT JE MOET WETEN OVER AUTEURSRECHT OP FOTO'S
auteursrecht op foto's