Momentje

algemene voorwaarden bruidsfotografie

Bij boeking van een bruiloft, het bestellen van trouwalbum of het laten maken van een ontwerp, ga je als opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hieronder beschreven.

 • algemene voorwaarden bruidsfotografie xammes fotografie en ontwerp

algemene voorwaarden Xammes fotografie | ontwerp

bruidsfotografie

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bruidsfotografie en ontwerp opdrachten door
Sharon Meijster-Siep, handelsnaam Xammes fotografie | ontwerp.

Bij het aangaan van een overeenkomst met Xammes fotografie | ontwerp gaat de opdrachtgever akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

GEGEVENS XAMMES FOTOGRAFIE | ONTWERP
Website : www.xammes.nl
Telefoon : +31 6 81 85 70 32
KvK : 59384853
BTW : NL001825692B63
Artikel 1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: Alle aanbiedingen van Xammes fotografie | ontwerp aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

 2. Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen Xammes fotografie | ontwerp en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever).

 3. Opdracht: De dienst of het product dat door Xammes fotografie | ontwerp geleverd zal worden.

 4. Fotograaf/Vormgever: Xammes fotografie | ontwerp, Sharon Meijster-Siep, tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en opdrachtnemer.

 5. Opdrachtgever: De (rechts)persoon of personen waarmee Xammes fotografie de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze Algemene Voorwaarden.

 6. Annuleren: Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

 7. Schriftelijk: Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.

 8. Gebruik: Verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

 9. Aw: Auteurswet 1912.

Artikel 2. TOEPASSING
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Xammes fotografie | ontwerp en de opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Xammes fotografie slechts bindend indien en voor zover deze door Xammes fotografie | ontwerp uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. AANBOD
 1. Xammes fotografie | ontwerp doet een aanbod via haar website, een prijslijst of prijsopgave. Aanbiedingen worden gedaan via de website of per e-mail.

 2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk. Xammes fotografie | ontwerp zal naar aanleiding van het aanbod en de aanvaarding daarvan een bevestiging opstellen en deze naar de opdrachtgever e-mailen.

 3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 5 dagen na de datum waarop Xammes fotografie | ontwerp het aanbod deed.

 4. Prijsopgaven op de website, in aanbiedingen, prijslijsten en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene)verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Xammes fotografie | ontwerp zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. AANVAARDING OPDRACHT
 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat Xammes fotografie | ontwerp werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.

 2. Xammes fotografie | ontwerp houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor Xammes fotografie | ontwerp onaanvaardbaar maken.

 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Xammes fotografie | ontwerp is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

 4. Na aanvaarding van de overeenkomst geldt géén bedenktijd. Xammes fotografie | ontwerp is in geval van annulering gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium te hanteren (zie Artikel 11).

Artikel 5. AANBETALING
 1. Ter bevestigng van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een factuur en betaallink voor een aanbetaling van minimaal  € 250,00. De aanbetaling dient binnen 5 dagen na factuurdatum zijn voldaan door middel van internet bankieren of door middel van de betaallink. De aanbetaling wordt verrekend op de eindfactuur.

 2. Een opdracht komt pas definitief in de agenda te staan als de aanbetaling is bijgeschreven op de bankrekening van Xammes fotografie | ontwerp.

Artikel 6. UITVOERING OPDRACHT
 1. Xammes fotografie | ontwerp zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, met enige artistieke vrijheid uitvoeren, in de stijl waarin Xammes fotografie | ontwerp gebruikelijk werkt.

 2. Xammes fotografie | ontwerp spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Xammes fotografie | ontwerp zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.

 3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen het mogelijk maken dat Xammes fotografie | ontwerp op de door de opdrachtgever gewenste locatie(s) gefotografeerd kan en mag worden. Indien er toestemming nodig is of kosten verbonden zijn aan het fotograferen op een bepaalde locatie, dient de opdrachtgever voor deze toestemming en/of betaling zorg te dragen.

 4. Indien de opdrachtgever van Xammes fotografie | ontwerp verlangt groepsfoto’s te vervaardigen, zal opdrachtgever zorgen voor voldoende tijd en ruimte en de juiste samenstelling van de groepen, om deze groepsfoto’s te kunnen maken. Xammes fotografie | ontwerp kan niet garanderen dat alle door opdrachtgever gewenste groepsfoto’s gemaakt kunnen worden. Groepsfoto’s zijn afhankelijk van de omstandigheden waarin deze gemaakt kunnen en moeten worden.

 5. Xammes fotografie | ontwerp levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast. Xammes fotografie | ontwerp levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarop de opdrachtgever geen invloed heeft.

Artikel 7. LEVERING
 1. Xammes fotografie | ontwerp hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

 2. Xammes fotografie | ontwerp levert fotobestanden na betaling van de eindfactuur en niet eerder dan 4 weken na de bruiloft. Foto’s worden digitaal geleverd of via een online fotogalerij.

 3. Xammes fotografie | ontwerp levert nooit ruw, onbewerkt materiaal.

 4. Xammes fotografie | ontwerp levert géén RAW bestanden.

 5. Het album wordt geleverd binnen 6 weken na bestelling daarvan door Xammes fotografie | ontwerp bij de leverancier. Levering van albums geschiedt volgens procedure omschreven in Artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

 6. Xammes fotografie | ontwerp levert geen producten of bestanden voor de laatste factuur met betrekking tot de opdracht of een factuur met betrekking tot de te leveren producten of bestanden, volledig is voldaan.

Artikel 8. ALBUMS
 1. Ten behoeve van het album levert Xammes fotografie | ontwerp uiterlijk 4 weken na de bruiloft een online fotogalerij met de foto’s met watermerk.

 2. Xammes fotografie | ontwerp biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om binnen 14 dagen nadat de foto’s met watermerk ter beschikking zijn gesteld, een selectie te benoemen, ten behoeve van het album.

 3. Xammes fotografie | ontwerp maakt een album ontwerp binnen 5 weken na de levering van de in lid 1 genoemde fotogalerij.

 4. Wijzigingen in het ontwerp zijn, tot 2 correctie rondes mogelijk, meer correctie rondes zijn enkel mogelijk tegen betaling. Xammes fotografie | ontwerp zal de opdrachtgever vooraf op de hoogste stellen van de kosten daarvan.

 5. Xammes fotografie | ontwerp zal wijzigingen binnen 14 dagen toepassen op het ontwerp.

 6. Opdrachtgevers dienen binnen 14 dagen na levering van het ontwerp aan te geven of zij akkoord zijn met het ontwerp van het album. Indien Xammes fotografie | ontwerp binnen deze termijn geen reactie van de opdrachtgever heeft ontvangen, mag Xammes fotografie | ontwerp er vanuit gaan dat de opdrachtgever akkoord is met het ontwerp en zal Xammes fotografie | ontwerp het album bij de leverancier bestellen.

 7. Het album wordt binnen 2 tot 4 weken, na bestelling daarvan bij de leverancier, door Xammes fotografie | ontwerp aan de opdrachtgever geleverd.

Artikel 9. VERGOEDING
 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Xammes fotografie | ontwerp gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op haar website.

 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Xammes fotografie | ontwerp een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

 3. Indien aannemelijk is dat Xammes fotografie | ontwerp hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, waaronder doch niet uitsluitend parkeerkosten, door opdrachtgever gewenste extra uren fotografie en anderszins, zal Xammes fotografie | ontwerp dit doorberekenen aan de opdrachtgever.

 4. Partijen komen, indien nodig, vooraf een kilometervergoeding overeen.

 5. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door Xammes fotografie | ontwerp gehanteerde prijzen.

 6. Alle door Xammes fotografie | ontwerp genoemde bedragen zijn voor particulieren inclusief  BTW en voor bedrijven exclusief BTW.

Artikel 10. BETALINGSVOORWAARDEN
 1. Xammes fotografie | ontwerp zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 2. Xammes fotografie | ontwerp verlangt ten behoeve van de reservering en voorbereidende werkzaamheden een aanbetaling (artikel 5, lid 1), waarvoor fotograaf een betaallink en factuur zal sturen.

 3. Xammes fotografie | ontwerp zal de eindfactuur opmaken uiterlijk 1 week voor de opdracht.

 4. Tenzij anders overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 7 dagen (particulieren) of 14 dagen (bedrijven) na factuurdatum.

Artikel 11. ANNULERING EN OPSCHORTING
 1. Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Xammes fotografie | ontwerp gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

 2. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen voldoet, is Xammes fotografie | ontwerp gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

 4. Bij ontbinding of annulering van de opdracht door opdrachtgever, dient de aanbetaling ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten door Xammes fotografie | ontwerp.

 5. Bij ontbinding of annulering van de overeenkomst binnen 6-3 maanden tot aanvang van de opdracht, brengt Xammes fotografie | ontwerp 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening, ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten.

 6. Bij ontbinding of annulering van de overeenkomst binnen 3 maanden tot aanvang van de opdracht, brengt Xammes fotografie | ontwerp 70% van de overeengekomen vergoeding in rekening, ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten.

 7. Bij ontbinding of annulering van de overeenkomst binnen 4 weken tot aanvang van de opdracht, brengt Xammes fotografie | ontwerp 100% van de overeengekomen vergoeding in rekening, ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten.

 8. Betalingsverplichting geldt tevens indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. De opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Xammes fotografie | ontwerp gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

 10. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

Artikel 12. KLACHTEN
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Xammes fotografie | ontwerp.

 2. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan Xammes fotografie | ontwerp .

 3. Klachten na de in lid 1 en 2 genoemde termijnen worden niet meer in behandeling genomen.

 4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13. AUTEURSRECHT
 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch en ontwerp werk van Xammes fotografie | ontwerp, tenzij anders overeengekomen.

 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij Xammes fotografie | ontwerp.

 3. Xammes fotografie | ontwerp houdt zich het recht voor, de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, in drukwerk en beursmateriaal, als inzending voor wedstrijden en voor publicaties van derden. Indien dit niet wenselijk is, dan dient dit vooraf schiftelijk aan Xammes fotografie | ontwerp kenbaar gemaakt te worden.

 4. De opdrachtgever verkrijgt van Xammes fotografie | ontwerp een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen voor persoonlijk gebruik en openbaar te maken op persoonlijke social media profielen en een persoonlijke website, mits met naamsvermelding en met in achtname van overige persoonlijkheidsrechten van Xammes fotografie | ontwerp.

 5. Voor overige vormen van verveelvoudigen of openbaar maken dient opdrachtgever voorafgaand toestemming te vragen aan Xammes fotografie | ontwerp.

 6. De opdrachtgever is niet gerechtigd de foto’s aan derden te leveren of in te zenden voor wedstrijden of publicaties, zonder voorafgaande toestemming van Xammes fotografie | ontwerp.

 7. De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

 8. De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Xammes fotografie | ontwerp, zoals vermeld in artikel 14 in acht te nemen.

Artikel 14. PORTRETRECHT
 1. Xammes fotografie | ontwerp houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, in drukwerk en beursmateriaal, ter beschikking te stellen aan leveranciers, in te zenden voor wedstrijden of te laten publiceren door derden. Indien dit niet wenselijk is, dan dient dit vooraf schiftelijk aan Xammes fotografie kenbaar gemaakt te worden.

 2. Xammes fotografie | ontwerp zal de foto’s niet aan derden verkopen.

 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 15. AANSPRAKELIJKHEID
 1. Xammes fotografie | ontwerp is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Xammes fotografie | ontwerp of diens vertegenwoordigers.

 2. Xammes fotografie | ontwerp is niet aansprakelijk voor het niet leveren van foto’s, wanneer opdrachtgever er geen zorg voor heeft gedragen dat Xammes fotografie | ontwerp op de overeengekomen locaties en tijdstippen, althans door opdrachtgever gewenste locatie en tijdstippen, door Xammes fotografie | ontwerp gefotografeerd kon en mocht worden.

 3. Xammes fotografie | ontwerp is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Xammes fotografie | ontwerp geleverd zijn, noch is Xammes fotografie | ontwerp aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s of videomateriaal. De opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.

 4. Xammes fotografie | ontwerp is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die Xammes fotografie | ontwerp aan de opdrachtgever geleverd heeft.

 5. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 16. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS
 1. Xammes fotografie | ontwerp zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.) openbaar maken of doorgegeven aan anderen, zie ook de privacyverklaring van Xammes fotografie | ontwerp.

Artikel 17. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. Xammes fotografie | ontwerp houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden Bruidsfotografie te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Xammes fotografie | ontwerp aan de opdrachtgever medegedeeld.

 3. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Artikel 18. RECHTS- EN FORUMKEUZE
 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Xammes fotografie | ontwerp en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Heb je een vraag?

Neem contact op!

Omdat het vakmanschap van een bruidsfotograaf héél belangrijk is, kunnen jullie het beste een fotograaf NIET alleen selecteren om de prijs! Voor mij als professioneel fotograaf betaal je niet alleen voor mijn aanwezige tijd, maar ook voor mijn vakmanschap, kennis van zaken en nabewerking van jullie foto’s.