Algemene Voorwaarden

We do not remember days, we remember moments...

Cesare Pavese

Hieronder vind je de algemene leveringsvoorwaarden van Xammes fotografie en ontwerp. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Xammes fotografie en ontwerp, tenzij dit expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met Xammes fotografie en ontwerp verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

1Toepassing
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Xammes fotografie en ontwerp en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Xammes fotografie en ontwerp slechts bindend indien en voor zover deze door Xammes fotografie en ontwerp uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 Overeenkomst, offerte en bevestiging
 1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Xammes fotografie en ontwerp gesloten overeenkomsten.

 2. Offertes zijn vrijblijvend en 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn vrijgesteld van BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 3. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Als de opdrachtgever dit nalaat, maar er wel mee instemt dat Xammes fotografie en ontwerp begint met het uitvoeren van de opdracht, zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

 4. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Xammes fotografie en ontwerp wenst te verstrekken of reeds heeft verstrekt, dient hij Xammes fotografie en ontwerp hiervan op de hoogte te stellen.

3 De uitvoering van de overeenkomst
 1. Xammes fotografie en ontwerp zal de opdracht zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uitvoeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Xammes fotografie en ontwerp zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

 2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste levering door Xammes fotografie en ontwerp mogelijk te maken, onder andere door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

 3. Een door Xammes fotografie en ontwerp opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.

 4. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Xammes fotografie en ontwerp.

 5. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Xammes fotografie en ontwerp, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Xammes fotografie en ontwerp zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

 6. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Xammes fotografie en ontwerp te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

4 Inschakelen van derden
 1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Xammes fotografie en ontwerp, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden.

 2. Als Xammes fotografie en ontwerp op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben.

 3. Indien bij de uitvoering van de opdracht Xammes fotografie en ontwerp volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt om deze door te geven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

5 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
 1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan Xammes fotografie en ontwerp. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Xammes fotografie en ontwerp daartoe bevoegd.

 2. Tenzij anders overeengekomen, behoort het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten of auteursrechten van derden niet tot de opdracht. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Xammes fotografie en ontwerp gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Xammes fotografie en ontwerp openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Xammes fotografie en ontwerp tot stand gebrachte materialen en bestanden, eigendom van Xammes fotografie en ontwerp, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

 5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Xammes fotografie en ontwerp jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

6 Gebruik en licentie
 1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Xammes fotografie en ontwerp, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.

 2. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Xammes fotografie en ontwerp niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

 3. a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
  b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

 4. Xammes fotografie en ontwerp heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

7 Honorarium en bijkomende kosten
 1. Indien Xammes fotografie en ontwerp door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd.

 2. Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Xammes fotografie en ontwerp na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door Xammes fotografie en ontwerp te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uikomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,00 afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

8 Betaling
 1. Na akkoord van de offerte ontvangt de opdrachtgever een factuur voor een aanbetaling van 25% van de offerte, deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

 2. Vervolg betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Xammes fotografie en ontwerp nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en kan Xammes fotografie en ontwerp rente eisen gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Xammes fotografie en ontwerp gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

9 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
 1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt zonder toerekenbare tekortkoming van Xammes fotografie en ontwerp, dient hij naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Deze schadevergoeding zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Xammes fotografie en ontwerp op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 50% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

 2. Indien de overeenkomst door Xammes fotografie en ontwerp wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het honorarium voor de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

 3. Zowel Xammes fotografie en ontwerp als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft Xammes fotografie en ontwerp het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 4. In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Xammes fotografie en ontwerp zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Xammes fotografie en ontwerp ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

 5. Wanneer de werkzaamheden van Xammes fotografie en ontwerp bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste een maand.

10 Garanties en vrijwaringen
 1. Xammes fotografie en ontwerp garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

 2. De opdrachtgever vrijwaart Xammes fotografie en ontwerp of Xammes fotografie en ontwerp bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

 3. De opdrachtgever vrijwaart Xammes fotografie en ontwerp voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

11 Aansprakelijkheid
 1. Xammes fotografie en ontwerp is niet aansprakelijk voor:
  a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indiendeze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
  c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
  e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven.
  f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

 2. Xammes fotografie en ontwerp is aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Hieronder wordt verstaan:
  a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Xammes fotografie en ontwerp aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van Xammes fotografie en ontwerp voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 3. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Xammes fotografie en ontwerp of de bedrijfsleiding van Xammes fotografie en ontwerp – ondergeschikten derhalve uitgezonderd – is de aansprakelijkheid van Xammes fotografie en ontwerp voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door Xammes fotografie en ontwerp gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,00 en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Xammes fotografie en ontwerp uitkeert.

 4. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

 5. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Xammes fotografie en ontwerp niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

12 Overige bepalingen
 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Xammes fotografie en ontwerp gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

 2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

 3. Op de overeenkomst tussen Xammes fotografie en ontwerp en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Xammes fotografie en ontwerp en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Xammes fotografie en ontwerp is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Xammes fotografie en ontwerp.


Vragen rondom deze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact met me op.

Scroll to Top