Algemene Voorwaarden

1. Termen gebruikt in deze Algemene Voorwaarden
2. Toepassing
3. Aanbod
4. Aanvaarding opdracht
5. Aanbetaling
6. Cadeaubonnen
7. Uitvoering van de opdracht
8. Grafisch Ontwerp
9. Levering
10. Vergoeding
11. Betaling
12. Annuleren / Opschorten
13. Fotoproducten
14. Levertijden
15. Klachten
16. Auteursrecht
17. Privacy & Persoonsgegevens
18. Wijzigingen Algemene Voorwaarden Xammes fotografie

We do not remember days, we remember moments...

Cesare Pavese

Bij boeking van een fotoshoot ga je als klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

1. Termen gebruik in deze Algemene Voorwaarden
 1. Offerte Alle aanbiedingen van Xammes fotografie aan (rechts)personen, waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst De overeenkomst van opdracht tussen Xammes fotografie en de opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever De (rechts)persoon of personen waarmee Xammes fotografie de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Opdracht De dienst of het product dat door Xammes fotografie geleverd zal worden.
 5. Annuleren Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Schriftelijk Elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.
 7. Xammes fotografie, KvK 59484853, Sharon Meijster-Siep, tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en opdrachtnemer.
2. Toepassing
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Xammes fotografie en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Xammes fotografie slechts bindend indien deze door Xammes fotografie uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Aanbod
 1. Xammes fotografie doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door Xammes fotografie.
 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Xammes fotografie zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
4. Aanvaarding opdracht
 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt of althans die indruk wekt, dat Xammes fotografie werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Xammes fotografie houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren, indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die uitvoering voor Xammes fotografie onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Xammes fotografie is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.
5. Aanbetaling
 1. Indien de opdracht korter dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, komt de aanbetaling voor de opdrachtgever te vervallen (zie punt 11 betaling).
 2. Indien de opdracht langer dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, zal door Xammes fotografie een aanbetaling worden gevraagd. Ter bevestigng van een (kinder, familie, vriend(inn)en, social media profielfoto) fotoshoot ontvangt de opdrachtgever een factuur voor een aanbetaling van minimaal €45,00, maximaal € 75,00, afhankelijk van de boeking. De aanbetaling dient binnen 5 dagen na factuurdatum te worden voldaan door middel van internet bankieren. Een fotoshoot komt pas definitief in de agenda te staan als de aanbetaling is bijgeschreven op de bankrekening van Xammes fotografie.
 3. Voor bruidsreportages geldt een andere betalingsregeling. Een bruiloft wordt definitief in de agenda gezet na een aanbetaling van € 250,00. Deze aanbetaling wordt verrekend op de eindfactuur. Het restantbedrag dient door de opdrachtgever per bank binnen 7 dagen na de bruiloft te worden voldaan. Lees ook de Algemene Voorwaarden voor Bruidsfotografie.
6. Cadeaubonnen
 1. Xammes fotografie levert uitsluitend gepersonaliseerde cadeaubonnen. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd met teruggaaf van betaling.
 2. Bij Cadeaubonnen zitten reiskosten binnen een straal van 30 km vanaf 2141 AP bij de fotoshoot inbegrepen, voor extra gereden kilometers geldt een vergoeding van € 0,35 p/km, tenzij anders overeengekoment met de opdrachtgever.
 3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. De uitgiftedatum wordt duidelijk op de cadeaubon aangegeven. Na 1 jaar vervalt de waarde van de cadeaubon, tenzij anders tijdig en schriftelijk is overeengekomen met de opdrachtgever.
 4. CadeauBonnen worden binnen 24 uur verstuurd na ontvangst van betaling door opdrachtgever.
 5. Voor het toesturen van de Cadeaubon worden verzendkosten in rekening gebracht.
 6. Cadeaubonnen gesponsord door Xammes fotografie, hebben dezelfde voorwaarden als reguliere gepersonaliseerde Cadeaubonnen van Xammes fotografie, zie hierboven.
 7. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.
7. Uitvoering van de opdracht
 1. Xammes fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Xammes fotografie gebruikelijk werkt.
 2. Xammes fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Xammes fotografie zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
 3. Xammes fotografie levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Xammes fotografie slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Xammes fotografie en kan extra kosten met zich meebrengen.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
8. Grafisch ontwerp
 1. Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Xammes fotografie ontworpen.
 2. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 2 weken digitaal voorgelegd worden, tenzij anders en tijdig door Xammes fotografie aangegeven.
 3. Opdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.
 4. Uiterlijk 2 weken na gevraagde wijzingen legt Xammes fotografie een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever.
 5. Xammes fotografie laat fotoboeken niet eerder drukken dan dat opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd en de volledige betaling heeft plaatsgevonden. Indien de opdrachtgever er voor kiest het ontwerp niet in te willen zien, alvorens bestellen, dan is dit voor risico van de opdrachtgever.
 6. Wanneer de ontwerpfase door Xammes fotografie in gang is gezet, of al afgerond is, kan niet meer worden afgezien van afname van het fotoboek.
9. Levering
 1. Xammes fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Digitale fotobestanden worden, uiterlijk 5 dagen, nadat ze door opdrachtgever besteld zijn via WeTransfer geleverd.
 3. Levering producten geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.
 4. RAW-bestanden worden niet geleverd.
10. Vergoeding
 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Xammes fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Xammes fotografie een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien aannemelijk is dat Xammes fotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Xammes fotografie dit doorberekenen aan de opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie, met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 5. Alle door Xammes fotografie genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
11. Betaling

  A. Opdracht

 1. Xammes fotografie zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 3. Indien de boeking korter dan twee weken voor de opdracht datum plaatsvindt, komt de aanbetaling te vervallen en ontvangt de opdrachtgever een totaalfactuur. Deze factuur dient vóór de datum van de opdracht per bank te zijn voldaan of contant en gepast betaald te worden op de dag van de opdracht.
 4. Indien de boeking langer dan twee weken voor de opdracht datum plaatsvindt, ontvangt de opdrachtgever een factuur in de week voorafgaand aan de opdracht voor de resterende opdrachtskosten. Deze factuur dient vóór de datum van de opdracht per bank te zijn voldaan of contant en gepast te worden betaald op de dag van de opdracht.
 5. Geselecteerde digitale foto's wordt pas toegestuurd als de volledige betaling op de bankrekening van Xammes fotografie is bijgeschreven.

B. Nabestellingen en fotoproducten

 1. Voor nabestellingen van fotoproducten (op fotopapier, canvas, plexiglas, alsmede albums, collages e.d.) ontvangt de opdrachtgever een totaalfactuur. De opdrachtgever dient de factuur goed te controleren op eventuele onjuistheden en deze binnen 48 uur kenbaar te maken. Zodra de totaalfactuur is voldaan, zullen de fotoproducten worden besteld en zo spoedig mogelijk geleverd.
12. Annuleren / Opschorten
 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Xammes fotografie, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten, totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Xammes fotografie gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever, korter dan twee weken voor de opdracht, brengt Xammes fotografie 50% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 5. Bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever, langer dan twee weken voor de opdracht, brengt Xammes fotografie 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 6. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Xammes fotografie niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Xammes fotografie indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 7. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal in goed overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
 8. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
13. Fotoproducten
 1. Fotoproducten (foto afdrukken, canvassen, plexiglas, Xpozers, collages, albums, e.d.), worden pas besteld bij de leverancier, als de totaalfactuur voor nabestellingen door de opdrachtgever is voldaan.
 2. Indien fotoafdrukken, canvassen e.d. beschadigd worden afgeleverd bij de opdrachtgever, dient dit binnen 24 uur na ontvangst kenbaar te worden gemaakt aan Xammes fotografie.
 3. Xammes fotografie is niet verantwoordelijk, wanneer het eindproduct, qua kleur, afwijkt van de weergave op het beeldscherm van de opdrachtgevers computer / laptop / iPad / telefoon. De kleur en helderheid van een niet gekalibreerd beeldscherm kan afwijken van een gekalibreerd beeldscherm (zoals die waarmee Xammes fotografie werkt), hierdoor kan de opdrachtgever de kleuren op eigen beeldscherm anders ervaren dan de kleur en/of helderheid van de foto’s in werkelijkheid is. De opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.
 4. Xammes fotografie is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de opdrachtgever of derden zijn gemaakt anders dan de door Xammes fotografie gebruikte of geadviseerde leveranciers.
14. Levertijden

A. Oplevering fotoshoot

 1. Oplevering van fotoshoots is afhankelijk van de drukte, dit kan variëren van 1 tot 3 weken. Xammes fotografie doe altijd haar uiterste best opdrachten zo spoedig mogelijk op te leveren. Op de uitvoerdatum zal Xammes fotografie een schatting geven van de te verwachten levertijd.

B. Fotoproducten

 1. Op alle nabestellingen zitten levertijden, deze zijn per product verschillend. Xammes fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen van leveringen welke door de leverancier zijn ontstaan.
15. Klachten
 1. Klachten over de uitvoering van de opdracht en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na de fotoshoot of factuurdatum, per e-mail, kenbaar te worden gemaakt.
 2. Klachten na de hierboven genoemde termijn, van 5 dagen, worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Indien er klachten of bezwaren zijn dan schorten deze de betalingsverplichting niet op.
16. Auteursrecht
 1. Het auteursrecht van de foto’s en/of digitale bestanden blijft te allen tijde bij Xammes fotografie (Sharon Meijster).
 2. De digitale bestanden en foto's zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in privé sfeer, tenzij voorafgaand aan gebruik duidelijk en schriftelijk is overeengekomen, let hierbij op de Auteurswet, de opdrachtgever koopt tenslotte de bestanden en niet de rechten.
 3. Indien de opdrachtgever ervoor kiest zelf foto's op social media te plaatsen (zonder Xammes fotografie logo), dan dient de naam van Xammes fotografie of Sharon Meijster, duidelijk te worden vermeld, of een verwijzing naar www.xammes.nl in de publicatie te worden opgenomen, tenzij anders overeengekomen zoals in het geval van Social Media Profielfoto shoots.
 4. Bij het bevestigen van de afspraak, geeft de opdrachtgever ook toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor website, Xammesblogt, social media, promotie materiaal enz. Hiervoor wordt geen vergoeding of korting gegeven. Wanneer de opdrachtgever niet wilt dat de gemaakte foto’s worden gebruikt op bovengenoemde media, dan dient dit vooraf, per e-mail, kenbaar te maken aan Xammes fotografie. Xammes fotografie zal dan gehoor geven aan de wens foto's niet te gebruiken voor Social Media, promotie materiaal etz.
 5. Bij aanschaf van foto's en/of digitale bestanden (Hoge resolutie) heeft de opdrachtgever het recht tot reproductie voor eigen gebruik.
 6. Het is niet toegestaan foto's en/of digitale bestanden voor commerciële doeleinden of wedstrijden te gebruiken. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 7. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 8. Het is niet toegestaan geleverde foto’s en/of digitale bestanden in een andere (kleur)bewerking, dan aangeleverd, op social media (Facebook, Flickr, Twitter, LinkedIn e.d.) of andere websites te plaatsen.
 9. Elk gebruik van een werk van Xammes fotografie dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Xammes fotografie.
 10. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Xammes fotografie, rekent Xamnmes fotografie drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 11. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Xammes fotografie.
 12. Bij twijfel over gebruik, neem gerust CONTACT op.
17. Privacy & Persoonsgegevens
 1. Xammes fotografie zal nooit de persoonsgegevens, zoals bij ons bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden.
18. Wijzigingen Algemene Voorwaarden Xammes fotografie
 1. Xammes fotografie mag te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen. Indien van toepassing zullen wijzigingen tijdig en per email bekend worden gemaakt.


Kvk: 59484853

Scroll to Top